Iskola bemutatása

Tantestület

Osztályok

Közlemények

Dokumentumok

Galéria

Vendégkönyv

Fórum

   Közlemények

Intézményvezetői pályázat!!!!
2018-10-12

Emberi Erőforrások Minisztere
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Galgagyörki Gárdonyi Géza Általános Iskola

Intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.01.28- 2023.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2681 Galgagyörk, Rákóczi utca 6.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve,
 legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 cselekvőképesség,
 büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 pedagógus-szakvizsga keretében szerzettintézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,
a pályázó legalább 5 év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok megnevezésével),
90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 a pályázó szakmai önéletrajza,
 a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
 a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.
 Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2019. január 28. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 9.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Verebélyi Gábor Ákos tankerületi központ igazgató nyújt, a 06-27-795-219-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak az Emberi Erőforrások Minisztere - Váci Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2600 Vác, Dr. Csányi László körút 45.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/134/01173-1/2018, valamint a beosztás megnevezését: Galgagyörki Gárdonyi Géza Általános Iskola- Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 19.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Oktatási és Kulturális Közlöny
 helyi önkormányzat honlapján
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Váci Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Galgagyörki Gárdonyi Géza Általános Iskola intézményvezetői beosztására".
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/vac honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 9.


INFORMÁCIÓK!!!
2018-08-26

Kedves Szülők!

Tankönyvosztás: 2018. augusztus 27-én, hétfőn 08 órától 18 óráig lesz.

Zánka Erzsébet Tábor: A táborozó gyermekeknek ki kell tölteni egy be- és kilépő nyilatkozatot, amelyet a saját és a szülő aláírásával is igazolni kell. A papírokat Pirger Máriától vehetik át a tankönyvosztásnál.

Fővárosi Nagycirkusz: 2018. augusztus 31., péntek, 15 óra. Kísérő tanár: Fehér Jánosné és Billingerné Sóti Lilla.
11 óra 45 perckor gyülekezünk az iskola előtt. 12 órakor indulunk gépjárművekkel Aszódra, ahonnan 12 óra 35 perckor indul a vonat Budapest Keleti pályaudvarra. Köszönjük a szülői segítséget! Minden gyermektől kérünk a BKV vonaljegyekre és a MÁV vonatjegyekre 850 Ft-ot. Diákigazolvány, enni- és innivaló, valamint esernyő vagy esőkabát legyen náluk. 18 óra 30 perckor indulunk vissza. 20 óra 2 perckor érkezünk Galgagyörk vasútállomásra.

Évnyitó: 2018. szeptember 02-án., vasárnap 16 óra 30 perckor.


Tanítói állás a Galgagyörki Gárdonyi Géza Általános Iskolában!!
2018-08-06

Váci Tankerületi Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Galgagyörki Gárdonyi Géza Általános Iskola

tanító
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2019.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2681 Galgagyörk, Rákóczi út 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
1. osztályos iskolaotthonos tanító
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Főiskola, tanító,
 magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett, büntetlen előélet, tizennyolcadik életév betöltése, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 szlovák vagy rajz speciális kollégium

Elvárt kompetenciák:
 Kiváló szintű kommunikációs képesség, türelem, innovatív szemlélet, megbízhatóság,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 szakmai önéletrajz és motivációs levél
 az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Magyarné Braunsteiner Márta intézményvezető nyújt, a 0630/991-9800 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus úton Magyarné Braunsteiner Márta intézményvezető részére a gyorksuli@gmail.com E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázó személyes meghallgatását követően, a véleménynyilvánításra felkért szakemberek véleményének kikérése után, a munkáltatói jogok gyakorlója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 21.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Kiegészítés az illetmény és juttatásokhoz: A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 3 hónap próbaidő


Határtalanul 2017 - Erdély kulturális és történelmi emlékei
2018-06-15

Tanulmányi kirándulás Erdélyben

Május 6 és 10 között hetedikesekből és nyolcadikosokból álló 10 fős kis csapatunk részt vehetett a Határtalanul pályázat által támogatott erdélyi tanulmányúton.
Utazásunk első állomása a nagyszalontai Arany János emlékmúzeum volt. A felújított Csonka torony ad otthont az Arany relikviáknak, láthattuk személyes tárgyait többek között a fotelt, amelyben elhunyt, végig követhettük életútjának különböző szakaszait, és a negyedik emelet igazi meglepetést tartogatott a diákoknak, hiszen manuális interaktív játékos feladatok alapján idézhették fel a költő műveit és életének fontosabb szakaszait. Igazi öröm volt látni, hogy leköti a diákok figyelmét a kiállítás, érdeklődve és élvezettel próbálták ki a különböző játékokat.
Dél körül folytattuk tovább hosszú, de jó hangulatú utazásunkat és estére megérkeztünk szálláshelyünkre, Székelyudvarhelyre ahol finom, meleg vacsorával vártak bennünket. Május 7-én délelőtt Farkaslakán megtekintettük Tamási Áron síremlékét, elemi iskoláját és a Trianoni emlékművet, majd ellátogattunk a Tamási Áron Emlékházba, ahol az író unokaöccse, Matyi bácsi nagy szeretettel fogadott bennünket, és szemléletes bemutatót tartott számunkra az író életéről és munkásságáról a „bölcsőtől haláláig”. Egy újabb emlékház, ahol a gyerekek nagyon jó érezték magukat, megtekinthettük az udvart, a csűrt is, amelyet az író építetett. Délben már az udvarhelyi Tompa László Általános Iskola hetedik osztálya várt bennünket. Kölcsönös bemutatkozás után, ismerkedés, közös játék következett, majd az iskola igazgatója bemutatta nekünk az erdélyi iskolát. A két osztály együtt indult a város látványosságait felfedezni, és az iskola jóvoltából ingyen megtekinthettük a Tompa László Emlékházat is. Késő délutántól estig a gyerekek nagy örömére kis csapatunk tovább folytatta Székelyudvarhely „felfedezését”.
Kedden reggel csatlakozott hozzánk Bács Béla idegenvezető, aki egész nap érdekes történeteket mesélt a meglátogatott helyszíneken. Először Szelykefürdőn megtekintettük Orbán Balázs síremlékét, miközben ismerkedtünk a „legnagyobb székelynek” tartott néprajzi gyűjtő életével. Parajdon lementünk a sóbányában, betekintést nyertünk a „földalatti világ” nyüzsgéssel teli mindennapjaiban, akinek kedve volt megpihenhetett a sóbánya kápolnájában, vagy megízlelhette a falakat is. Szovátán a Medve tóról megtanultuk, hogy az 1875-ben keletkezett tó a világ legnagyobb heliotermikus tava, amelynek vize 35 fokig is felmelegszik. A gyerekek arra is választ kaptak, hogy formájáról kapta a nevét, és meg is próbálták beazonosítani a medve alakját. Sikerrel jártak. Következő úti célunk Segesvár volt, majd Fehéregyházára érve már zárva volt a Petőfi Sándor Múzeum, amit meg szerettünk volna nézni, így egy gyors fénykép után folytattuk utunkat és Ispánkúton koszorút helyeztünk el Petőfi Sándor emlékművénél. Utolsó megállónk Székelykeresztúron volt a Gyárfás-kúriánál. A diákok felelevenítették Petőfi Sándor verseit, miközben szemügyre vehettük azt a helyet, ahol a költő utolsó éjszakáját töltötte. A diákok figyelmét különösen a kertben lévő körtefa ragadta meg, ahol a legenda szerint 31-én reggel az akkor még fiatal körtefa alatt szavalta el Petőfi az „Egy gondolat bánt engemet” című versét, megjósolva aznapi halálát. Estére értünk vissza szállásunkra, de még egy rövid séta erejéig barangolni indultunk Székelyudvarhelyen.
Szerdán utunkat Csíkszereda fele vettük a Hargitán keresztül, pár percig elidőztünk a Tolvajos- tetőn az emlékműnél. A három kereszten szereplő 896, 1896 és 1567-es évszámok a honfoglalásra, Márton Áron születésére és a székelyek János Zsigmond seregén aratott győzelmére emlékeztet. Csíkszerdában szemerkélő esőben megtekintettük a város központját és a Mikó várat. Ellátogattunk az összmagyarság egyik legfontosabb zarándok helyére, a csíksomlyói kegytemplomban is, ahol kis csapatunkat Misi atya, ferences szerzetes várta, és rövid, érdekes bemutatót tartott a templomról, a „szent helyről”, és a mindennapi életről. Közelről is megtekinthettük a 16. századi kegyszobrot, és mindenki hite és belátása szerint megoszthatta gondolatait Istenével. Továbbfolytattuk utunkat a Csíki medencén keresztül Nyergestetőre, ahol az 1849 augusztus elsején Gál Sándor és 200 székely honvédje önfeláldozó küzdelemmel harcolt az osztrák és orosz csapatokból álló ellenséges hadsereg ellen. Az emlékművel átellenben, az erdő szélén lévő területen számtalan kopjafa őrzi az ütközet áldozatainak emlékét. Ugyancsak a szabadságharc emlékeinek felidézését folytattuk Kézdivásárhelyen, a gyönyörű székely kisváros központjában, Gábor Áron szobornál. A délután már a Szent Anna tónál ért bennünket, ahol nemcsak a természet szépségeit csodálhattuk, hanem egy macit is. Utolsó megállóhelyünk a Tusnádi-szorosban található Tusnádfürdő volt, ahol a városközpont megtekintése után, megnéztük a modern népies stílusú római katolikus templomot is.
Május 10-én reggel búcsút vettünk Székelyföldtől és elindultunk egész napos utunkra otthonunk fele tele feledhetetlen emlékekkel és élményekkel.


Az idegennyelvi mérés eredményei 206/2017 tanév
2017-06-15